Mijn favorieten

Disclaimer 2019

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Berg ERA Makelaars aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geven wij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Eventuele wijzigingen van informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Onze privacystatement vindt u op: https://www.bollenstreekmakelaars.nl/privacy/

 

Berg ERA Makelaars